Zarządzanie Licencjat

DLACZEGO ZARZĄDZANIE?

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

 • umiejętność wytyczania celów i ich realizacji,
 • umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji.

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

 • rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje,
 • uczy pracy zespołowej,
 • umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji,
 • poszerza horyzonty myślenia,
 • daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych,
 • uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji,
 • uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

CO OFERUJE KIERUNEK ZARZĄDZANIE W WSZP?

 • oryginalne połączenie nauki o zarządzaniu z innymi dziedzinami wiedzy społecznej i humanistycznej,
 • prowadzenie działalności naukowo – badawczej sponsorowanej i komercyjnej,
 • udział w procesie kształcenia wybitnych dydaktyków i naukowców łączących wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego.

ORAZ SPECJALIZACJE TAKIE JAK:

 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Biznes i ekonomia
 • Komunikacja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Marketing
 • Administracja
 • Logistyka
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami i bankowość
 • Cyberbezpieczeństwo

 

Sylwetka absolwenta

„Być skutecznym – oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności”.

-Peter F. Drucker

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

 

Kim więc jest manager?

Jest osobą, która:

 • posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania,
 • umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów,
 • umie i nie boi się podejmować decyzje,
 • posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu,
 • obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą,
 • nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi,
 • zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień,
 • potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności,
 • jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy,
 • jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy.

Gdzie może pracować manager?

Absolwent kierunku Zarządzanie:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa,
 • posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i  informacjami,
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego,
 • zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne,
 • posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2,
 • posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Dlatego absolwent kierunku Zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz managera/ kierownika:

 • w administracji rządowej,
 • organach samorządowych,
 • służbach państwowych,
 • partiach politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • w strukturach bezpieczeństwa państwa,

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna Uczelni to profesjonalni dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem akademickim oraz praktycy – wysokiej klasy specjaliści w swoim zawodzie. Wszyscy nauczyciele akademiccy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą kompetencje, zdobywając umiejętności stosowania innowacyjnych metod kształcenia. Regularnie publikują artykuły naukowe i raporty z badań oraz uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych.

Program studiów

I ROK – SEMESTR I-II  

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy statystyki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • zarządzanie projektami
 • metody badań społecznych i rynkowych
 • zachowania organizacyjne
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • współczesne teorie ekonomiczne
 • podstawy socjologii
 • podstawy ekonomii
 • podstawy informatyki
 • podstawy prawa
 • psychologia społeczna
 • filozofia i logika
II ROK – SEMESTR III-IV  

Zajęcia obejmują takie treści kształcenia jak:

 • współczesne teorie zarządzania
 • finanse (publiczne)
 • finanse przedsiębiorstwa
 • rachunkowość finansowa
 • statystyka
 • mikroekonomia
 • nauka o organizacji
 • bezpieczeństwo publiczne
 • marketing
 • zarządzanie jakością
 • przygotowanie i realizacja projektu badawczego

 

Jednym z podstawowych przedmiotów jest Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, który jest zmodyfikowaną wersją pisania pracy dyplomowej oraz łączy przyswajaną wiedzę z praktyką.

III ROK – SEMESTR V-VICreditsNumber

Zajęcia na trzecim roku skupiają się wybranej wcześniej specjalności.