Władze Uczelni


REKTOR

prof. WSZP dr Małgorzata Schneider

Prof. WSZP dr Małgorzata Schneider jest praktykiem i teoretykiem specjalizującym się w problematyce związanej z tworzeniem i wdrażaniem systemu komunikacji wewnętrznej, identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniem programów motywacyjnych ściśle związanych z realizacją strategii i misji firmy, a także w zagadnieniach związanych z problematyką edukacyjną, unijną oraz związaną z doradztwem zawodowym i bezpieczeństwem pracy.

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem w oświacie.

Czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych powyższej tematyce. Jest autorką publikacji poświęconych zmianom edukacyjnym w Polsce, w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, a także przeobrażeniom zachodzącym w zakresie doradztwa zawodowego. Interesuje się fotografią, turystyką i sportem.

Do kompetencji Rektora należy min.:

  • Sprawowanie nadzoru nad dydaktyczną zgodnością działalności Uczelni.
  • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni, 
  • podejmowanie decyzji w sprawach studentów


KANCLERZ

mgr Jan Łuczak

Kanclerz kieruje administracją Uczelni, zarządza gospodarką finansową Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.

  • zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
  • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Uczelni


PROREKTOR DS. MBA

dr hab. Piotr Solarz
 
Prof. WSZP dr hab. Piotr Solarz jest
doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i
administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim,
następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w
Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach  od 2007
do  2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert  w
zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w
Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki
publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.”


KWESTOR

mgr Sławomir Ambroziak

Kwestor jest odpowiedzialny za rachunkowości Uczelni, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.