Zarządzanie ochroną zabytków

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnej pracy w różnorodnych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Adresaci

 • absolwenci kierunków humanistycznych zainteresowani ochroną zabytków
 • pracownicy wyspecjalizowani w rewitalizacji terenów miejskich
 • pracownicy administracji samorządowej, urzędów miast, instytucji kultury, opiekunowie zabytków
 • nauczyciele i wolontariusze działający na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, miasta etc.
 • managerowie gospodarowania przestrzenią oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych specjalizujący się w ochronie zabytków
 • konserwatorzy oraz wszyscy zawodowo zainteresowani problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego etc.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w państwowych służbach ochrony zabytków
 • managerowie w instytucjach kultury
 • managerowie w administracji państwowej i samorządowej
 • pracownicy w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki, a także w antykwariatach
 • pracownicy w instytucjach public relations
 • pracownicy w fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • pracownicy kultury różnego szczebla chcący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na rzecz ochrony zabytków

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).