Zamówienia publiczne

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowanie do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne zapoznają Słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Adresaci

  • pracownicy administracji rządowej i samorządowej
  • pracownicy służb cywilnych, finansowych, organów i instytucji administracji publicznej

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjaliści w Działach Zamówień Publicznych
  • specjaliści do weryfikacji procedur udzielania zamówień publicznych
  • kierownicy w jednostkach sektora finansów publicznych

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).