Projekty unijne

Cel studiów

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł UE. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi, nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

Adresaci

  • pracownicy instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE
  • absolwenci uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych
  • osoby, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pracownicy administracji samorządowej i rządowej
  • praca w realizowanym projekcie w kadrze projektu
  • pracownicy instytucji udzielającej wsparcia ze środków unijnych
  • specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania wniosków aplikacyjnych
  • doradcy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).