Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które przygotują absolwentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który jest przedmiotem obowiązkowym, prowadzonym  w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adresaci

  • aktywni zawodowo nauczyciele, którzy  nie posiadają  kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
  • osoby chętne do podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, które posiadają przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (nauczyciel „Edukacji dla bezpieczeństwa”)
  • Policji, Wojsku, innych służbach mundurowych
  • Centrach Zarządzania Kryzysowego
  • instytucjach rządowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych (stanowiska związane z edukacją dla bezpieczeństwa i wiedzą o społeczeństwie)

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).