Coaching, mentoring i psychologia

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów skoncentrowanych na kontaktach międzyludzkich do opanowania tzw. „miękkich” umiejętności psychologicznych ułatwiających i doskonalących umiejętność budowania wartościowych relacji służących zarówno osobistemu, jak i zawodowemu rozwojowi jednostki. Studenci podczas zajęć nauczą się budować satysfakcjonujące relacje Coacha z indywidualnym Klientem, a także z zespołem i organizacją. Opanują podstawowe zasady związane z coachingiem i mentoringiem. Nauczą się inspirować i stymulować rozwój oraz wykorzystywać potencjał do rozwiązywania problemów międzyludzkich. Wspieranie ucznia przez mistrza, nowego pracownika przez bardziej doświadczonego skutkuje nie tylko szeroko rozumianym rozwojem ale przede wszystkim wzrostem wiary we własne możliwości, większą efektywnością w działaniu, umiejętnością wyciągania właściwych wniosków z popełnionych błędów i pozytywnym nastawieniem do dalszego działania. 

Studenci opanują sztukę precyzowania celów, potrzeb etc. Nauczą się dobierać skuteczne strategie i realizować je w sposób satysfakcjonujący, efektywny w każdej dziedzinie aktywności, zarówno prywatnej, jak i zawodowej. 

Adresaci

  • przedstawiciele firm i przedsiębiorstw
  • przedstawiciele instytucji administracji publicznych
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych
  • pracownicy sektora oświaty
  • Wszyscy zainteresowani skutecznością w działaniu w relacjach międzyludzkich

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • przedstawiciele różnych instytucji państwowych, pracownicy przedsiębiorstw
  • skuteczni nauczyciele
  • dobrzy organizatorzy planujący pracę swoją i innych (pełniący funkcje kierownicze)
  • szkoleniowcy etc.

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).