BHP

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP.

Adresaci

Absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

  • inspektorzy BHP w jednostkach administracyjnych
  • specjaliści BHP w zakładach pracy
  • specjaliści ds. okresowych szkoleń w zakresie BHP
  • pracownicy służby BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i obrony w zakładach pracy

Absolwenci otrzymują

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).